AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB

FLUIDRA, SA., (en endavant “FLUIDRA”), amb domicili social a l’Avda. Francesc Macià, 60, pl. 20 de Sabadell (Barcelona), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 36883, foli 132, full núm. B 290316, amb CIF A-17728593, és propietària de la pàgina web www.fluidra.com (En endavant, el “Lloc web”).

ACCÉS I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Aquestes Condicions d’Ús (en endavant les “Condicions”), tenen la finalitat de facilitar a l’usuari informació relativa a FLUIDRA, SA, les seves activitats i productes, notícies publicades, i les diferents àrees de negoci.

Aquest Lloc web té caràcter informatiu i està adreçat únicament a empresaris i professionals i, en cap cas, a persones que ostentin la condició de “consumidors”.
Tant la navegació com l’accés a la informació publicada en el Lloc web suposen l’acceptació com a Usuari, sense reserves de cap mena, de totes i cadascuna d’aquestes Condicions. Si no accepta aquestes condicions, li preguem s’abstingui d’utilitzar aquest Lloc web i el seu contingut

FLUIDRA podrà, en tot moment i sense avís previ, modificar aquestes Condicions, tot exposat en el Lloc web, amb la publicació de les esmentades modificacions, per tal que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre abans de la visita al web.

FLUIDRA podrà denegar l’accés al Lloc web als Usuaris que facin un mal ús dels continguts i/o que incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen en aquest document.

Accés i Utilització

L’accés al lloc web és gratuït, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.
L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc web, com també de la informació continguda, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a aquestes Condicions.

Obligació de fer-ne un ús correcte
Els Usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta, quan accedeixen a la informació d’aquest Lloc web, mentre hi naveguen, i també després d’haver-hi accedit.
L’Usuari es compromet a la correcta utilització del Lloc web i les utilitats que se li proporcionin d’acord amb la Llei, aquestes Condicions, les instruccions i avisos que se li comuniquin, com també la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’Usuari s’obliga a l’ús exclusiu del Lloc web, i de tots els seus continguts, per a finalitats lícites i no prohibides, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesives dels drets legítims de FLUIDRA o d’un tercer i/o que puguin causar danys o perjudicis de manera directa o indirecta.

Segons el que s’ha exposat anteriorment, s’entendrà per contingut, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu: els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, el seu disseny gràfic i codis font (en endavant, el/ls “Contingut/s”), conforme a la Llei, aquestes Condicions, els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions que se li hagin donat a conèixer, com també la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, i, en particular, es compromet a abstenir-se de: reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del propietari dels drets corresponents o que estigui permès legalment; o es faci, si escau, amb els botons habilitats per FLUIDRA per a les xarxes socials. En aquest sentit, l’Usuari no podrà suprimir, manipular ni alterar de cap altra manera el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de FLUIDRA o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari es compromet, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol tipus de material propietat d’aquest Lloc web, com també a abstenir-se de realitzar actes que:
– Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la Llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;
– Siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera que indueixin o puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
– Es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus propietaris l’autorització necessària per portar a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;
– Constitueixin, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixin competència deslleial o vulnerin les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.
– Incorporin virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de FLUIDRA.
– Provoquin per les seves característiques (com ara el format o l’extensió, entre d’altres) dificultats en el funcionament normal dels serveis oferts per aquest Lloc web.
L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que FLUIDRA pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut d’aquestes Condicions o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del Lloc web.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT DE FLUIDRA

A títol enunciatiu però no limitatiu, FLUIDRA no assumirà cap responsabilitat:
– De la utilització que els Usuaris puguin fer dels materials d’aquest Lloc web, i/o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels continguts del web o de tercers.

– Dels eventuals danys i perjudicis als Usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l’organització o la localització dels continguts i/o l’accés al Lloc web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o la instrumentació dels elements tècnics que el Lloc web o un programa faciliti a l’Usuari.

– Dels continguts de les pàgines a les quals puguin accedir els Usuaris des d’enllaços inclosos en el Lloc web, ja siguin autoritzats o no.
FLUIDRA informa que no garanteix:
– Que l’accés al Lloc web, i/o als webs d’enllaç sigui ininterromput o sense errors.

– Que el contingut o software al qual accedeixin els Usuaris a través del Lloc web, o dels webs d’enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany;
La informació continguda en el Lloc web ha de ser considerada pels Usuaris com a divulgativa i orientadora, tant en relació amb la seva finalitat com als seus efectes, i per aquest motiu:
FLUIDRA no garanteix l’exactitud de la informació continguda en el Lloc web i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat sobre els possibles prejudicis o incomoditats per als Usuaris que es poguessin derivar d’una inexactitud.

POLÍTICA DE PRIVACITAT: PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Els Usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar-ne el contingut de bona fe.
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que, les dades de caràcter personal incorporades per a l’emplenament de qualsevol formulari existent en aquest Lloc web o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies:
1r.- Seran tractades amb la màxima confidencialitat i formaran part dels fitxers propietat de FLUIDRA SA per a la seva gestió i per donar-hi resposta, com també per a la gestió comercial que els vinculi i la tramesa a través de correu electrònic de les sol•licituds d’informació que es realitzin a través d’aquest Lloc web.
2n.- Implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, com també l’autorització a FLUIDRA a fi que tracti les dades personals que se li facilitin.
Simplement per visitar el Lloc web, els Usuaris no faciliten cap informació personal ni queden obligats a facilitar-la.
Conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, FLUIDRA ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels Usuaris i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar-ne la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i l’extracció.
Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
En qualsevol moment i conforme el que estableix l’esmentada Llei Orgànica, els Usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals mitjançant una petició escrita adreçada a l’adreça de correu electrònic lopd@fluidra.com o a l’adreça postal: Avda. Francesc Macià, 60, pl. 20 de Sabadell, (Barcelona), tot indicant segons convingui, de forma visible, el dret concret que s’exerceix, com també adjuntant una còpia del DNI.

UTILITZACIÓ DE GALETES

Per a la utilització d’aquest Lloc web, és necessari l’ús de galetes i petits fitxers de dades. Les galetes s’utilitzen amb la finalitat de millorar el servei prestat per FLUIDRA i són acceptades per l’Usuari en el moment d’accedir al Lloc web. En cap cas no s’emmagatzemarà cap tipus d’informació personal relativa als Usuaris i tota la informació obtinguda serà anònima. Si l’Usuari ho desitja, pot configurar el seu navegador per impedir la instal•lació de galetes en el seu disc dur, per a la qual cosa li aconsellem que consulti les instruccions i els manuals del seu navegador.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FLUIDRA té tots els drets sobre el contingut, el disseny i el codi font del Lloc web i, en especial, de manera enunciativa i no limitativa, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen en aquest lloc web o aplicació.
S’adverteix els Usuaris que aquests drets estan protegits per la legislació espanyola i internacional en vigor relativa a la propietat intel·lectual i industrial.
Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial del Lloc web, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç, ni de cap dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de FLUIDRA.
Queda també totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacional en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, com també l’ús dels continguts d’aquest Lloc web si no és amb l’autorització prèvia expressa i per escrit de FLUIDRA.
FLUIDRA informa que no concedeix cap llicència ni autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial ni sobre cap altre dret o propietat relacionada, directament o indirecta, amb els continguts inclosos en el web o l’aplicació.

GUIA D’ÚS SEGUR:

Phishing

No utilitzi enllaços incorporats en missatges de correu electrònic o pàgines web de tercers per accedir a aquest Lloc web. Periòdicament es detecten trameses de correus massius indiscriminats des d’adreces electròniques falses, amb l’únic objectiu d’aconseguir informació confidencial dels Usuaris. A aquesta tècnica se la coneix amb el nom de “PHISHING”. FLUIDRA no assumeix cap responsabilitat relacionada amb aquest tema.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’accés i la utilització del lloc web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre FLUIDRA i els usuaris del lloc web serà dirimida, amb renúncia expressa de les Parts al seu propi fur, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.